Welcome to www.CAD4SURVEY.COM

 

บริการงานสำรวจและออกแบบ เพื่องานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

 

Survey for Development Plans :

 • งานสำรวจที่ดิน เพื่อออกแบบทางภูมิสถาปัตย์
 • สำรวจขอบเขตที่ดิน แบ่งแยกแปลงที่ดิน
 • สำรวจภูมิประเทศ ทำเส้นชั้นความสูง
 • คำนวณหาปริมาณดินตัด ดินถม

Survey for Infrastructures :

 • งานสำรวจสาธารณูปโภค เช่น งานก่อสร้างถนน
 • งานประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานท่อก๊าซ
 • สำรวจแนวทางสาธารณูปโภคเดิม
 • สำรวจค่าระดับตามแนวยาวและตามขวาง

Surveys for Constructions :

 • งานสำรวจเพื่องานก่อสร้าง
 • งานวางผังโครงการ กำหนดตำแหน่งสิ่งก่อสร้าง
 • งานควบคุมและกำหนดค่าระดับการก่อสร้าง
 • สำรวจสำหรับจัดทำแบบก่อสร้างจริง

Survey for Hydrographics :

 • งานสำรวจทางอุทกศาสตร์ เช่น งานสำรวจทะล
 • งานสำรวจแหล่งน้ำ แนวคลอง
 • สำรวจค่าระดับตามแนวยาวและตามขวาง
 • สำรวจภูมิประเทศ
 • สำรวจเพื่อทำเส้นชั้นความลึกในทะเล

Contact US :

 • SURVEY
 • DRAWING
 • DESIGN


 

Office Phone : 074 - 356 988

Mobile Phone : 088 - 784 2298

email : jetsadapong@yahoo.com

Our Expertise

 

"We Do The Best For Survey"

พันธกิจของเรา คือ มุ่งมั่นทำงานสำรวจและออกแบบ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

Southern CAD Technology Ltd., Part. ให้บริการงานสำรวจและออกแบบโดยวิศวกรผู้ก่อตั้ง ด้วยประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย จึงทำให้ข้อมูลสำรวจ ถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้ ตามหลักวิชาชีพงานสำรวจ

 

 

 

SV Board